menu
person

REGULI PENTRU O BUNA FUNCTIONARE

1.ᴀꜱɪɢᴜʀᴀᴛɪ-ᴠᴀ ᴄᴀ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏ ᴄᴏɴᴇxɪᴜɴᴇ ꜱᴛᴀʙɪʟᴀ,ɴᴜ ᴅᴏᴀʀ ᴅᴇ ᴠɪᴛᴇᴢᴀ ᴄᴏɴᴛᴇᴀᴢᴀ.
ᴅᴀᴄᴀ ᴠᴀ ᴍᴇʀɢᴇ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɴᴜ ɪɴꜱᴇᴀᴍɴᴀ ᴄᴀ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴏ ᴄᴏɴᴇxɪᴜɴᴇ ʙᴜɴᴀ,ᴅᴏᴀʀ ᴄᴀ ᴀᴄᴇʟ ɴᴜ ᴠᴀ ꜰᴏʟᴏꜱᴇꜱᴛᴇ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠᴜʟ.
2.ᴠᴇʀɪꜰɪᴄᴀʀᴇᴀ ᴠɪᴛᴇᴢᴇɪ ᴅᴇ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ꜱᴇ ꜰᴀᴄᴇ ᴘᴇ ᴀᴄᴇʟ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠ.
3.ʟᴀꜱᴀᴛɪ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠᴜʟ ꜱᴀ-ꜱɪ ꜰᴀᴄᴀ ᴛᴏᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛᴜᴀʟɪᴢᴀʀɪʟᴇ,ꜱɪ ᴜɴᴅᴇ ᴇ ᴘᴏꜱɪʙɪʟ ᴄᴏɴᴇᴄᴛᴀᴛɪ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠᴜʟ ᴘʀɪɴ ᴄᴀʙᴜʟ ɴᴜ ᴡɪꜰɪ.
4.ꜱᴛᴇʀɢᴇᴛɪ ᴄᴇᴇᴀ ᴄᴇ ɴᴜ ᴠᴀ ᴇꜱᴛᴇ ꜰᴏʟᴏꜱɪᴛᴏʀ ɪɴ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠ.
5.ɪɴ ᴄᴀᴢ ᴅᴇ ᴅᴇʀᴀɴᴊᴀᴍᴇɴᴛ,ᴠᴇʀɪꜰɪᴄᴀᴛɪ ɪɴᴀɪɴᴛᴇ ᴅᴀᴄᴀ ᴀᴠᴇᴛɪ ᴄᴏɴᴇxɪᴜɴᴇ ʟᴀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ,ᴀᴘᴏɪ ᴠĂ ʀᴇᴄᴏᴍᴀɴᴅĂᴍ ꜱĂ ᴅᴀȚɪ Șɪ ᴜɴ ʀᴇʟᴏᴀᴅ / ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ʟᴀ ʟɪꜱᴛĂ. ꜱᴍᴀʀᴛ ɪᴘᴛᴠ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴘᴇ ᴛᴠ ꜱᴇ ꜰᴀᴄᴇ ᴀᴘĂꜱÂɴᴅ ᴛᴀꜱᴛᴀ 0 (ʟᴀ ꜰᴇʟ Șɪ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ɴᴇᴛ ɪᴘᴛᴠ), ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴄᴇɪ ᴄᴜ ꜰɪʀᴇꜱᴛɪᴄᴋ ȚɪɴᴇȚɪ 3 ꜱᴇᴄᴜɴᴅᴇ ᴘᴇ ᴏᴋ ᴘÂɴĂ ᴀᴘᴀʀᴇ ᴏ ᴄʜᴇɪȚĂ ᴘᴇ ᴇᴄʀᴀɴ, ᴅɪɴ ɴᴏᴜ ᴘᴇ ᴏᴋ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀ ꜱᴇʟᴇᴄᴛᴀ ᴄʜᴇɪȚᴀ, ᴀᴘᴏɪ ᴅɪɴ ᴍᴇɴɪᴜʟ ᴀꜰɪȘᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴄᴛᴀᴛɪ ʀᴇʟᴏᴀᴅ ʟɪꜱᴛ.
ɴᴜ ᴅᴇʀᴀɴᴊᴀᴛɪ ꜰᴜʀɴɪᴢᴏʀᴜʟ ᴅᴇᴄᴀᴛ ᴅᴜᴘᴀ ᴄᴇ ꜱᴜɴᴛᴇᴛɪ ꜱɪɢᴜʀ ᴄᴀ ᴀᴛɪ ᴠᴇʀɪꜰɪᴄᴀᴛ ᴛᴏᴛᴜʟ ᴘᴀꜱ-ᴄᴜ-ᴘᴀꜱ.
6.ɴᴜ ꜰᴏʟᴏꜱɪᴛɪ ᴅᴇᴄᴀᴛ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪɪʟᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴀɴᴅᴀᴛᴇ ᴅᴇ ᴄᴀᴛʀᴇ ᴄᴏʟᴀʙᴏʀᴀᴛᴏʀɪɪ ɴᴏꜱᴛʀɪ,ᴀꜱᴀ ᴇᴠɪᴛᴀᴛɪ ɴᴇᴘʟᴀᴄᴇʀɪɪʟᴇ ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ɪɴ ᴠɪɪᴛᴏʀ.
7.ɪɴᴄᴇʀᴄᴀᴛɪ ꜱᴀ ᴀᴄʜɪᴢɪᴛɪᴏɴᴀᴛɪ ᴅᴏᴀʀ ᴄᴇᴇᴀ ᴄᴇ ᴠᴀ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴇᴀᴢᴀ,ɴᴜ ᴠᴀ ɪɴɢʀᴇᴜɴᴀᴛɪ ᴅɪꜱᴘᴏᴢɪᴛɪᴠᴜʟ ᴄᴜ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴇ ɪɴᴜᴛɪʟᴇ.
8.ᴄᴏʟᴀʙᴏʀᴀᴛᴏʀɪɪ ɴᴏꜱᴛʀɪ ᴏꜰᴇʀᴀ ʀᴏᴍᴀɴɪᴀ ꜰᴜʟʟ,ɪᴀʀ ᴄᴀ ʙᴏɴᴜꜱ ꜱᴇ ᴏꜰᴇʀᴀ ꜰɪʟᴍᴇ,ꜱᴇʀɪᴀʟᴇ,ᴇᴍɪꜱɪᴜɴɪ ꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴇ ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟᴇ,ᴀᴄᴇꜱᴛᴇᴀ ᴅɪɴ ᴜʀᴍᴀ ᴀᴄʜɪᴢɪᴛɪᴏɴᴀᴛᴇ ᴅᴇ ʟᴀ ꜰᴜʀɴɪᴢᴏʀɪ ᴇxᴛᴇʀɴɪ,ᴅᴇᴄɪ ɴᴜ ꜱᴇ ʀᴀꜱᴘᴜɴᴅᴇ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴇʟᴇ.ᴄᴇɪ ᴄᴇ ᴠᴀ ꜱᴘᴜɴ ᴄᴀ ᴠᴏʀ ᴀꜱɪɢᴜʀᴀ ꜰᴜɴᴄᴛɪᴏɴᴀʀᴇᴀ 100% ᴀ ᴀᴄᴇꜱᴛᴏʀᴀ ᴀʀ ᴛʀᴇʙᴜɪᴇ ꜱᴀ ꜱᴛɪᴇ ᴄᴀ ᴇꜱᴛᴇ ɪᴍᴘᴏꜱɪʙɪʟ.
9.ᴀꜱɪɢᴜʀᴀᴛɪ-ᴠᴀ ᴄᴀ ꜰᴀᴄᴇᴛɪ ᴘʟᴀᴛᴀ ɪɴ ᴛɪᴍᴘ ᴀ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪɪʟᴏʀ,ᴀᴄᴇꜱᴛᴇᴀ ɴᴇꜰɪɪɴᴅ ɪɴ ᴛᴏᴛᴀʟɪᴛᴀᴛᴇᴀ ᴀʟᴇ ɴᴏᴀꜱᴛʀᴇ,ɪᴀʀ ᴜɴᴇʟᴇ ɴᴇᴄᴇꜱɪᴛᴀ ᴏ ᴀᴄᴛɪᴠᴀʀᴇ ᴘᴇ ᴠɪᴀᴛᴀ.ɴᴜ ʀᴀꜱᴘᴜɴᴅᴇᴍ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ɴᴇᴘʟᴀᴛᴀ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪɪʟᴏʀ,ᴄᴀʀᴇ ᴀᴘᴏɪ ᴅᴜᴄᴇ ʟᴀ ɪɴᴛʀᴇʀᴜᴘᴇʀᴇᴀ ɴᴇᴀꜱᴛᴇᴘᴛᴀᴛᴀ ᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴇʟᴏʀ

10.ᴅᴀᴄᴀ ᴠᴀ ꜰᴀᴄᴇ ʙᴜꜰꜰᴇʀɪɴɢ ᴘᴇ ꜰɪʀᴇꜱᴛɪᴄᴋ ᴀᴍᴀᴢᴏɴ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴀ ꜱᴍᴀʀᴛ ɪᴘᴛᴠ ᴜʀᴍᴀʀɪᴛɪ ᴄᴇ ᴀᴍ ꜱᴄʀɪꜱ ᴍᴀɪ ᴊᴏꜱ.

ᴄʟᴇᴀʀ ᴀᴘᴘ ᴄᴀᴄʜᴇ ᴏɴ ꜰɪʀᴇꜱᴛɪᴄᴋ ᴄᴀᴄʜᴇ ɪꜱ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ ᴜꜱᴇᴅ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ꜱᴛᴏʀᴀɢᴇ ᴏꜰ ɪɴꜱᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴꜱ ᴏʀ ᴅᴀᴛᴀ. ᴄʟᴇᴀʀɪɴɢ ᴛʜɪꜱ ᴍᴀʏ ʜᴇʟᴘ ꜱᴏʟᴠᴇ ᴛʜᴇ ʙᴜꜰꜰᴇʀɪɴɢ ɪꜱꜱᴜᴇꜱ. ꜰɪʀꜱᴛ, ꜱᴇʟᴇᴄᴛ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢꜱ ᴏɴ ᴛʜᴇ ʜᴏᴍᴇ ᴍᴇɴᴜ. ᴛʜᴇɴ ꜱᴇʟᴇᴄᴛ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ. ɴᴇxᴛ, ꜱᴇʟᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴀɢᴇ ɪɴꜱᴛᴀʟʟᴇᴅ ᴀᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ. ᴛʜᴇɴ ꜱᴇʟᴇᴄᴛ ᴀɴ ᴀᴘᴘ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ʟɪꜱᴛ ꜱᴍᴀʀᴛ ɪᴘᴛᴠ. ꜰɪɴᴀʟʟʏ, ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ᴇɪᴛʜᴇʀ ᴄʟᴇᴀʀ ᴅᴀᴛᴀ ᴏʀ ᴄʟᴇᴀʀ ᴄᴀᴄʜᴇ. ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ᴄʟᴇᴀʀ ᴄᴀᴄʜᴇ, ᴛʜɪꜱ ᴡɪʟʟ ᴊᴜꜱᴛ ᴄʟᴇᴀʀ ᴛʜᴇ ᴄᴀᴄʜᴇ ᴀɴᴅ ᴋᴇᴇᴘ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ꜱᴇᴛᴛɪɴɢꜱ. ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ᴄʟᴇᴀʀ ᴅᴀᴛᴀ, ᴛʜɪꜱ ᴡɪʟʟ ʀᴇꜱᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴀᴘᴘ ᴛᴏ ꜰᴀᴄᴛᴏʀʏ ᴅᴇꜰᴀᴜʟᴛꜱ ᴀɴᴅ ᴄʟᴇᴀʀ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴀᴘᴘ-ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴅᴀᴛᴀ, ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʟᴏɢɪɴ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ.ʀᴇᴄᴏᴍᴀɴᴅ ꜱᴀ ᴅᴀᴛɪ ᴄʟᴇᴀʀ ᴅᴀᴛᴀ ꜱɪ ᴄʟᴇᴀʀ ᴄᴀᴄʜᴇ.

11.Ti-a disparut aplicatia de SMART IPTV din meniul google play??nu e nici o problema o poti reinstala inapoi folosind Downloader si bagi linku de autodownload de apk.siptv.app se downloadeaza si instaleaza.

12.ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪɪʟᴇ ᴄᴀʀᴇ ᴠᴀ ᴀᴘᴀʀ ᴘᴇ ᴍᴜᴛᴇ ᴅᴇ ᴇxᴇᴍᴘʟᴜ ʟᴀ ᴀᴍᴀᴢᴏɴ ꜰɪʀᴇꜱᴛɪᴄᴋ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴀ ꜱᴍᴀʀᴛ ɪᴘᴛᴠ ꜰᴏʟᴏꜱɪᴛɪ ᴅɪɴ ᴛᴇʟᴇᴄᴏᴍᴀɴᴅᴀ(ɪᴍᴀɢɪɴᴇ ᴊᴏꜱ) ʟᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛᴀᴛᴇᴀ ᴛᴇʟᴇᴠɪᴢᴏᴀʀᴇʟᴏʀ ᴄᴀʀᴇ ꜰᴏʟᴏꜱᴇꜱᴄ ᴀᴄᴇɪᴀꜱɪ ᴀᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴇ ᴇ ʟᴀ ꜰᴇʟ.


 

 

 

 

Va multumim pentru intelegere si asteptam recomandariile din partea dumneavoastra!

 

 

CONTACTEAZA un OPERATOR pentru DERANJAMENTE!!

smart iptv,iptv m3u,Iptv tv,hd iptv,iptv smart, tviptv, romania ,tv ip,tv m3u,ip tv smart,smart iptv, smart tv,ip tv m3u,smart hd iptvromania,smart iptv eu,smart iptv, roiptv, romania ,canale romanesti,iptv canale romanesti,ip tv romania,canale romanesti ,iptv,iptv romania ,m3u,iptv ,rocanal, iptvip ,tv ,4kabonament, iptvromania, m3uip, tv smart ,tvm3u ,ip, tviptv ,decanale, iptvsmart, tv, ip, tviptv ,romania, 4k,m3u smart ipt,viptv, smart iptv,smart tv, m3uro, hdiptv ,m3u,m3u 4kiptv, abonament,abonamente iptv,iptv romanesti,iptv romania abonament,Abonament iptv, romania,canale ,romanesti, m3uip ,iptvm3u, hdiptv 4k romaniam3u canale romanestismart iptv canale romanesti,canal iptv, romania,iptv romanesc,iptv canale romanesti m3u,canale tv, romanesti ,iptv,iptv smart ,m3u,smart ,ip tv ,m3uiptv ,hd ,m3uiptv ,ro tv ,romania,iptv, m3u ,4kcanale, iptv romanesti ,canale romanesti ,smart ,tvip, tv, eucanale, romanesti ,pe smart tv,iptv romani,a hdromania, ip ,tv,canale tv ,iptv,iptv tv ,m3usmart iptv, am3u romanesti,iptv, m3u ,tv romania ,tv m3uiptv, m3u smart ,tviptv ,canale romania,,hd tv ,iptv,canale romanesti ,iptv m3u,smart, iptv iptv,iptv m3u ,iptvs,martiptv smart,www tv iptv,m3u ,smart ,m3u romania ,tvsmart s,mart ,iptv abonamente, iptv ,romania iptv abonamente,m3u to tv ,smart tv ,smart iptv,iptv iptv m3u,ip tv romania m3u,smart iptv,iptv m3u,iptv tv,hd iptv,iptv smart tv,iptv romania,tv ip,tv m3u,ip tv smart,smart iptv smart tv,ip tv m3u,smart hd iptv,m3u romania,smart iptv eu,smart iptv ro,iptv romania canale romanesti,iptv canale romanesti,ip tv romania,canale romanesti iptv,iptv romania m3u,iptv ro,canal iptv,ip tv 4k,abonament iptv,romania m3u,ip tv smart tv,m3u ip tv,iptv de,canale iptv,smart tv ip tv,iptv romania 4k,m3u smart iptv,iptv smart iptv,smart tv m3u,ro hd,romania iptv m3u,m3u 4k,iptv abonament,abonamente iptv,iptv romanesti,iptv romania abonament,abonament iptv romania,canale romanesti m3u,ip iptv,m3u hd,iptv 4k romania,m3u canale romanesti,smart iptv canale romanesti,canale iptv romania,iptv romanesc,iptv canale romanesti m3u,canale tv romanesti iptv,iptv smart m3u,smart ip tv m3u,iptv hd m3u,iptv ro tv romania,iptv m3u 4k,canale iptv romanesti,canale romanesti smart tv,ip tv eu,canale romanesti pe smart tv,iptv romania hd,romania ip tv,canale tv iptv,iptv tv m3u,smart iptv a,m3u romanesti,iptv m3u tv,romania tv m3u,iptv m3u smart tv,iptv canale romania,hd tv iptv,canale romanesti iptv m3u,smart iptv iptv,iptv m3u iptv,smart iptv smart,www tv iptv,m3u smart,m3u romania tv,smart smart iptv,abonamente iptv romania,iptv abonamente,m3u to tv,smart tv smart iptv,iptv iptv m3u,ip tv romania m3u